…централа на концерн с множество свързани предприятия от химическия и фармацевтичния бранш. Трите стълба на нашата групировка от средния бизнес са вертикалната специализация, хоризонталната диверсификация и непрекъснатата интернационализация.

Във всички области на дейност, в които се специализират нашите дружества, се стремим към “интердисциплинарна верига от услуги”, т.е. от откритието през производството до пласмента предлаганите продукти се реализират в рамките на групировката МИП. По такъв начин ни се удава да гарантираме единно високо ниво на качество, компетентност и обслужване на нашите клиенти и партньори.

Ние разбираме глобалната конкуренция на нашите пазари като амбициозно предизвикателство. Чрез перспективно поведение ние ще разработваме подобрени лекарства, медицински продукти и т.н. и ще даваме добър принос за здравословно бъдеще на хората.

Ние правим всичко за Вашето здраве.